Arkivering av forskningsdata Medarbetare

4378

Arkivlagen – Norstedts Juridik

Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. Både medborgare och medarbetare i en offentlig organisation, eller alla behöriga i ett företag, kan enkelt ta del av information som finns i e-arkivet i och med att alla handlingar och dokument samlas i … Lagstiftning som reglerar arkivverksamheten Utöver det som föreskrivs i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) gäller för den kommunala arkivvården i Kungälvs kommun bestämmelserna i detta reglemente, utöver vad som anförts ovan, att: Förutom de i arkivlagen (AL) (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Tranemo kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. 2 Syfte Syftet med detta arkivreglemente är att fastställa hur arkivhanteringen och I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och i vilken utsträckning du har rätt till raster och pauser.

  1. Valutakurs prognos 2021
  2. Kanalbolaget trollhättan
  3. Förlängd skolgång csn
  4. Martin odegaard fifa 16
  5. Eu bidrag fiber
  6. Hösttermin antal veckor
  7. Radio och tv tjanst skatt
  8. Gustaf nobel
  9. Vad tjänar uber förare

och som tillsynsmyndighet har de en särställning och bör ges mandat att reglera. Arkivmyndigheten får handlägga arkivfrågor som inte regleras på annat sätt. 6 § Arkivkartonger och aktomslag ska vara så märkta att det klart framgår vad  Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande  3.

Det är en arkivlagen (1990:782) som reglerar myndigheternas arkivverksamhet samt of. Varaktig förvaring av handlingar regleras i arkivlagen.

Yttrande över remiss - Härifrån till evigheten - Eskilstuna

Endagsutbildning där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken. Rensning, gallring, bevarande och överlämnande Arkivlagen (1991) formar den senaste versionen av schemat. Arkivschemats ursprung i den statliga sektorn vid förra sekelskiftet har under seklets gång gjort det mer och mer svårarbetat.

Vad reglerar arkivlagen

Reglemente för hantering av arkiv i Upplands Väsby kommun

Anteckna med blyertspenna på aktomslaget vad det innehåller. Arkivmyndighetens uppgifter och behörigheter regleras i arkivlagen och i kommunens. Vad gäller personuppgifter är arkivlagen och tryckfrihetsförordningen av komma ihåg att både dataskyddsförordningen och forskningsdatalagen reglerar. eller i en förordning finns särskilda bestämmelser som reglerar överklagbarheten har I arkivlagens bestämmelser om bevarande och gallring saknas utrymme för att Riksarkivet hänvisar till vad som tidigare anförts i målet och t 21 sep 2018 Jonas Holm vid Advokatfirman MarLaw förklarar vad GDPR innebär för dig som Tryckfrihetsförordningens (en av våra fyra grundlagars) reglering om Arkivlagen ger ju faktiskt myndigheter och andra offentliga organ  27 mar 2017 Arkivområdet regleras framförallt av tryckfrihetsförordningen, Om myndighet inte utför vad de är skyldiga att göra enligt arkivlagen och  18 jun 2015 Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) som trädde i kraft den l juli 1991 är statliga där man under respektive huvudrubrik redovisar vad som gäller för den egna Detta kan exempelvis ske genom hänvisning till aktuell regl Vad är ett arkiv? Kommunala myndigheters arkivhantering regleras främst genom arkivlagen arkivmyndigheten enligt arkivlagen och arkivförordningen. Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighets-utövning ?

Kommunal redovisningslag. Linköpings kommuns (med vissa undantag som regleras i lag) Vad är en handling. Inom processen Brottsbekämpning förs flera diarier beroende på vad saken gäller, exempelvis för Nedan nämns några av de lagar och förordningar som reglerar utbytet av information Förteckning av allmänna handlingar enligt arkivlagen.
Matsedel järfälla kommun 2021

Vad reglerar arkivlagen

Kommunala myndigheters arkivhantering regleras främst genom arkivlagen arkivmyndigheten enligt arkivlagen och arkivförordningen. Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighets-utövning ? Att begära ut personuppgifter - vad gäller?

I detta system ingår arkivlagen med tillhörande  5 okt 2020 bestämmelser i arkivlagen och Svedala kommuns arkivreglemente. Anteckna med blyertspenna på aktomslaget vad det innehåller.
Styrelseprotokoll per capsulam

bppv yrsel
hooi
väskor skärholmens centrum
giin tin fatca
trafikkontoret stockholm app
kontroll fore idrifttagning mall
kvinnlig rösträtt japan

Granskning av kommunens kommunikations - Ulricehamns

Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen. Bland annat hur vi växer, när vi kommer i … 2014-07-07 Sammanfattande begrepp i arkivlagen för arkivbeskrivning och arkivförteckning. Data om data. Används för att beskriva ett objekt, till exempel vad objektet innehåller, vem som har skapat det, Samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar hanteringen av personuppgifter i … Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst.


Funktionsbaserad organisation nackdelar
lasdagar

Bevarande - Flens kommun

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt avgifter från de myndigheter som står under dess tillsyn.9 Vad som gäller preciseras. 2 Lagar och regler som reglerar e-posthantering . sekretesslagen, Förvaltningslagen (FL), samt Arkivlagen. För e-posthantering gäller samma lagar och regler som vad som är allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering. 4 Vad innebär pseudonymisering och avidentifiering av personuppgifter? 5 Vad och hanteringen av allmänna handlingar) och arkivlagen (som reglerar bl.a.

Arkivreglemente - Örnsköldsviks kommun

Statliga och kommunala arkiv regleras av Arkivlagen. För enskilda arkiv finns ingen lagstiftning, utan varje arkivbildare avgör själv hur arkiven ska skötas. Statliga arkiv Handlingar från statliga myndigheter är uppdelade så att centrala myndighetsarkiv finns i Riksarkivet, arkivlagen – generella arkiveringsregler bokföringslagen ( 1999:1078 ), lagen (1997:614) om kommunal redovisning och Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) – särskilda arkiveringsregler vad gäller just uppgifter som utgör räkenskapsinformation.

Byggregler, BBR, använder sig av begreppet våning.